Slovensky English
Správy pre tlač
TaZS Michalovce úspešne separujú odpad, 02.12.09  

Recyklačný fond podporil rozšírenie a intenzifikáciu separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Michalovce a v 9 okolitých obciach, ktoré sa k realizácii projektu prihlásili, doteraz spolu sumou 280 134 EUR (8 439 344 Sk). Projekt realizovali v roku 2004 Technické a záhradnícke služby (TaZS) ako príspevková organizácia mesta Michalovce. Množstvo vyseparovaných odpadov sa  zvýšilo zo 107 ton v roku 2003 na 680  ton v roku 2008. Informoval o tom Miroslav Prada, poverený riaditeľ TaZS Michalovce.

,,Predmetom žiadosti o dotáciu z Recyklačného fondu bolo rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu, so záberom 48 593 obyvateľov a deviatich separovaných komodít, ako aj technické dobudovanie dvoch zberných dvorov. Projekt bol v čase realizácie lokalizovaný v regióne s vysokou nezamestnanosťou. Michalovce a okolie sú významným strediskom cestovného ruchu, čo zvyšuje požiadavky na kvalitu služieb všeobecne a estetiku prostredia. Realizáciou projektu sa naštartoval proces trvalého rozvoja separovaného zberu komunálnych odpadov v meste a jeho najbližšom okolí. V podstatnej miere sa zlepšilo aj informovanie občanov. Projekt sa s výnimkou starých vozidiel týkal všetkých komodít Recyklačného fondu“, konštatoval M. Prada.

Dodal, že v roku 2004 v rámci realizácie projektu rozmiestnili na michalovských sídliskách 300 nových nádob na plasty, papier, VKM, sklo a kovové obaly. Domácnosti v rodinných domoch dostali vrecia na odpad a TaZS nové vozidlo na zvoz odpadu a kontajnery na neónové trubice a staré akumulátory.

Technické a záhradnícke služby (TaZS) ako príspevková organizácia mesta Michalovce sú samostatný subjekt, ktorý môže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho zriadenia. Priamym orgánom riadenia je Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach, ktoré prostredníctvom plenárneho zasadnutia rozhoduje o zriadení a zmene a zániku organizácie, schvaľuje plán, rozpočet organizácie a výsledky ročného hospodárenia.

V rámci nakladania s odpadom TaZS mesta Michalovce  zabezpečujú: prevádzku skládky na nie nebezpečný odpad v Žabanoch, zvoz komunálneho odpadu z územia mesta Michalovce a priľahlých obcí, pravidelný zvoz objemového odpadu, separovaný zber komodít  z územia mesta Michalovce a prevádzku zberného dvora so zberom nebezpečných zložiek komunálneho odpadu (odpadové oleje, akumulátory a batérie, žiarivky vrátane elektronického šrotu). Na separácií sa podieľajú okrem mesta Michalovce aj obce Hatalov, Vrbnica, Šamudovce, Krásnovce, Pozdišovce, Vinné, Lastomír, Suché a Zbudza.


Prehľad celkového vyseparovaného množstva komodít v kg  za jednotlivé obce a roky

Veseparovane komodity v kg


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader