Slovensky English
Správy pre tlač
Nakladanie s odpadovými olejmi v SR je na úrovni vyspelých krajín EÚ, 02.12.09  

Súčasná úroveň zberu a zhodnocovania odpadových olejov je, vďaka aktivitám neštátneho Recyklačného fondu, porovnateľná s úrovňou dosahovanou vo vyspelých krajinách EÚ. Fond za sedem rokov svojej existencie podporil systém nakladania s odpadovými olejmi, predovšetkým ich zber a materiálové, alebo energetické zhodnocovanie, finančnými  prostriedkami v objeme 7 661 062  EUR  (230,79 mil. Sk). Jednokomoditné projekty - spolu 63, podporil čiastkou 7,1 mil. EUR (210,9 mil. Sk) a na podporu 83 viackomoditných projektov, realizovaných predovšetkým v mestách a obciach Slovenska, poskytol 0,793 mil. EUR (23,9 mil. Sk). Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

,,Vďaka realizácii 146 projektov podporených fondom, sa zvýšil objem zberu odpadových olejov z 3 050 ton v roku 2004 na 13,7-tisíc ton v roku 2008 a ich zhodnotenie vzrástlo za toto obdobie zo 4 460 ton na 14,94-tis. ton. Uprednostňujeme materiálové zhodnocovanie pred energetickým. Ak vezmeme do úvahy, že Recyklačný fond môže prispieť podnikateľským subjektom iba do výšky maximálne 30 % z celkových investičných nákladov a v prípade obcí až 95 %, môžeme konštatovať, že do rozvoja tejto oblasti nakladania s odpadmi sa za 7 rokov investovalo približne 25 mil. EUR (753 mil. Sk). Úlohou fondu nie sú len finančné príspevky, ale aj motivácia podnikateľských subjektov v procese nakladania s opotrebovanými olejmi. Tento motivačný aspekt sa pozitívne prejavil najmä v prípade obcí, ktoré sú zo zákona zodpovedné za budovanie systému nakladania s odpadmi“, konštatoval J. Líška.

Ďalej poukázal na to, že finančné prostriedky zo sektora odpadových olejov Recyklačného fondu boli smerované v objeme 2 524 190 EUR (76,043 mil. Sk) do oblasti zberu odpadových olejov, na podporu realizácie kapacít na ich zhodnocovanie bolo poskytnutých 4 930 030 EUR (148,5 mil. Sk) a podporu propagácie procesu zhodnocovania odpadových olejov 206 840 EUR (6,2 mil. Sk).

,,Nový prístup k nakladaniu s odpadovými olejmi spočíva v podpore procesov znižujúcich množstvo výskytu odpadových olejov a procesov zabezpečujúcich ich oddelený  zber, ktorý je zárukou zlepšenia ekonomických parametrov ich  zhodnocovania. Recyklačný fond podporuje tieto procesy prostredníctvom podpory uplatňovania zodpovedajúcich technických postupov. V záujme postupného zavádzania oddeleného zberu odpadových olejov, podporujeme stále širšie použitie zodpovedajúcich - ekonomicky akceptovateľných laboratórnych analytických zariadení, ktoré definujú kvalitu odpadových olejov a predurčujú spôsob ďalšieho nakladania s nimi na materiálové, alebo energetické zhodnotenie“, vysvetlil J. Líška.

Dodal, že podpora fondu sa viaže primárne na inováciu, ale aj na rozšírenie používania už existujúcich postupov, napríklad vo firmách KONZEKO, s. r. o., Markušovce, EKOL – Recyklačné systémy, s. r. o. Prešov, ECOFIL, spol. s r. o., Michalovce. Medzi najväčšie projekty podporené  z Recyklačného fondu patria projekty spoločnosti DETOX, s. r. o. (spolu takmer 2 186 804 EUR - t.j. (65,88 mil. Sk). Spoločnosti KONZEKO, s. r. o., Markušovce  poskytol fond na kúpu nákladných cisternových áut a na technológiu zhodnocovania odpadových olejov čiastku 740 224 EUR  (22,3 mil. Sk). BONEKO HOLÍČ, a. s., zas dostala na recyklačnú linku olejových filtrov 401 646 EUR (12,1 mil. Sk). Fond podporil sumou 272 190 EUR (8,2 mil. Sk) aj projekty firmy AGRUSS, s. r. o., Bratislava, zamerané na odpadové oleje – ich oddeľovanie od vôd, úpravu a triedenie,  aj kúpu vozidiel na ich zber a súpravy na  prepravu alternatívneho paliva.  Projekt spoločnosti ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky na zber odpadových olejov na zhodnotenie, Recyklačný fond podporil sumou 43 152 EUR (1,3 mil. Sk).Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader