Slovensky English
Správy pre tlač
Košický kraj je nadpriemerne aktívny v počte žiadostí o prostriedky na separáciu, 02.12.09  

Neštátny Recyklačný fond v rámci celého Slovenska doteraz za takmer 8 rokov činnosti schválil projekty za 139,10 mil. EUR (4,19 mld. Sk), keď vyhovel 9 742 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Z toho viac ako 220 projektov v hodnote vyššej ako 32,03 mil. EUR (964,8 mil. Sk) bolo zameraných na zavedenie alebo zintenzívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu. Ďalších 10,33 mil. EUR (cca 311,25 mil. Sk) bolo poskytnutých mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad na základe 7 793 vyhovených žiadostí a 9,72 mil. EUR  (cca 292,71 mil. Sk) bolo poskytnutých spracovateľom starých vozidiel na základe ich 1 385 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov a vyplatených finančných príspevkov. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

,,Od začiatku roka 2009 do 30. 11. 2009 správna rada schválila dotácie a úver pre celkovo 46 projektov v súhrnnej výške 18,97 mil. EUR (571,56 mil. Sk), z toho 15 projektov za 2,93 mil. EUR (88,20 mil. Sk) bolo na podporu separovaného zberu. Obligatórne príspevky mestám a obciam na základe cca 1 413 schválených žiadostí boli vyplatené vo výške 1,70 mil. EUR (51,30 mil. Sk) a  spracovateľom starých vozidiel sme na základe 400 žiadostí vyplatili viac ako 4,15 mil. EUR (125,15 mil. Sk), na úhradu prevádzkových nákladov a vyplatených finančných príspevkov“, konštatoval J. Dlhopolček.

V rámci Košického kraja Recyklačný fond doteraz schválil projekty za 14,39 mil. EUR (433,46 mil. Sk), keď vyhovel 1 565 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Z toho za vyseparovaný komunálny odpad dostali mestá a obce na základe 1 171 žiadostí príspevky za 1,36 mil. EUR (40,93 mil. Sk). Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu zberu a recyklácie odpadov, keď na základe 42 žiadostí od 21 podnikateľov vyplatil dotácie 8,69 mil. EUR (261,77 mil. Sk) a vyhovel aj 18 žiadostiam od 12 obcí o dotácie vo výške 2,66 mil. EUR (80,03 mil. Sk).

„Pre Košický kraj v  roku 2009 Recyklačný fond schválil finančné dotácie spolu pre 4 nové projekty  firiem  a mesta  za cca 561 tis. EUR (16,9 mil. Sk). Najväčšou sumou v tomto roku 288,35  tis. EUR (8,69 mil. Sk) podporil projekt firmy Jozef Figeľ – KOV-NZPÚ, Novosad, ktorý bol zameraný na technologické vybavenie prevádzky na zber a spracovanie starých vozidiel. Druhou najvyššou sumou 239,8 tis. EUR (7,22 mil. Sk) podporil fond  spoločnosť Fe-MARKT, spol. s r. o., Košice, na zvýšenie efektívnosti zberu a spracovania starých vozidiel. Tretím podporeným  projektom za tento rok je projekt Technickej univerzity v Košiciach podporený sumou 32,8 tis. EUR (988,13 tis. Sk) a štvrtým projekt spol. ECOFIL, spol. s r. o. s podporou 80 487 EUR“, konštatoval J. Dlhopolček.

Ďalej poukázal na to, že za osem rokov činnosti Recyklačného fondu  najväčšiu dotáciu v Košickom kraji – spolu 4,34 mil. EUR (130,75 mil. Sk), získala spoločnosť V.O.D.S., a. s., Košice, na svojich 7 projektov zameraných na komplexný systém zberu, zvozu a nakladania s opotrebovanými pneumatikami, zvýšenie podielu  hotových výrobkov z nich a na linku na separáciu a zhodnotenie elektronického šrotu. V.O.D.S., je ukážkou toho, ako sa spojenými silami Recyklačného fondu, štrukturálnych fondov EÚ a vlastnými prostriedkami firmy dá vybudovať moderné recyklačné stredisko na opotrebované pneumatiky. Výsledkom takejto spolupráce je viac ako dvojnásobný pomer materiálového zhodnocovania opotrebovaných pneumatík na Slovensku oproti priemeru v EÚ.

Druhú najvyššiu podporu - spolu 819,45 tis. EUR  (24,69 mil. Sk) získala už spomínaná spoločnosť Jozef Figeľ – KOV-NZPÚ, Novosad, tretiu - spolu 740,22 tis. EUR  (22,3 mil. Sk) získala spoločnosť KONZEKO, s. r. o., Markušovce a to na kúpu cisterien a zhodnocovanie odpadových olejov v spoločnosti. Štvrtú významnú podporu získala od fondu Fe-MARKT, spol. s r.o., Košice – Západ a to 727,28 tis. EUR (21,91 mil. Sk). Päticu najvýznamnejšie podporených projektov uzatvára spoločnosť KOSIT, a. s., Košice, ktorá dostala  562,32 tis. EUR (16,9 mil. Sk) na svoje projekty zamerané na separovaný zber a zhodnocovanie odpadov, jeho rozšírenie, a osvetu, zriadenie zberného strediska pre odpady z olejov a zriadenie centra pre environmentálnu výchovu.

V Košickom kraji Recyklačný fond doteraz spolu vyhovel spomínaným 1 171 žiadostiam z 306 miest, obcí a ich združení o obligatórne príspevky za vytriedený odpad. Vyhovel aj 18 projektom žiadateľov z 12 obcí a združení o dotácie na projekty, keď v nich  podporil predovšetkým separovaný zber a úpravu tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie (EKOLÓG OLŠAVA – Vyšný Čaj, mesto Dobšiná, mesto Kráľovský Chlmec, mesto Sečovce, mesto Sobrance, mesto Strážske, Veľké Kapušany, spomínané združenie obcí SEZO – Spiš, Technické a záhradnícke služby z Michaloviec, Technické služby mesta Trebišova, Združenie miest a obcí údolie Bodvy z Moldavy nad Bodvou a Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. z Cejkova). Mestá využívajú dotácie najčastejšie na nákup zberových vozidiel, kontajnerov a zriadenie zberných dvorov. Menšie obce zas využívajú výhodu spoločného postupu v združeniach a mikroregiónoch.  Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader