Slovensky English
Správy pre tlač
Povinnosti výrobcov a dovozcov batérií a akumulátorov podľa novely zákona o odpadoch, 23.11.09  

Dňa 8. septembra 2009 bola v Národnej rade Slovenskej republiky ako zákon č. 386/2009 Z. z. schválená novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktorá okrem iného v plnom rozsahu transponuje do legislatívy SR upravujúcej nakladanie s odpadmi  smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a o použitých batériách a akumulátoroch.

Novela zákona vo vzťahu k batériám a akumulátorom sa vzťahuje na všetky batérie a akumulátory uvádzané na trh v Slovenskej republike. Ustanovuje nové definície, definuje základné požiadavky pri uvádzaní batérií a akumulátorov na trh v SR a ich označovaní, stanovuje povinnosti jednotlivých hospodárskych subjektov, náležitosti zberu, spracovania a recyklácie použitých batérií a batérií a akumulátorov.

Zákonom č. 386/2009 Z. z. sa zo zákona o odpadoch vypúšťa príloha č. 7 definujúca batérie a akumulátory pre účely zákona o odpadoch ich chemickým zložením. Podľa znenia zákona o odpadoch účinného od 1. 11. 2009 sú za batérie a akumulátory považované všetky zdroje elektrickej energie vyrobenej premenou chemickej energie.

Každý výrobca a dovozca batérií a akumulátorov má vo vzťahu k novele zákona o odpadoch nasledovné povinnosti:
•    požiadať Ministerstvo životného prostredia o zápis do Registra výrobcov a dovozcov pred uvedením batérií a akumulátorov na trh SR; výrobca batérií a akumulátorov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov a dovozcov batérií a akumulátorov nesmie uvádzať batérie a akumulátory na trh SR;
•    zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu batérií a akumulátorov;
•    platiť príspevok do Recyklačného fondu za všetky prenosné, automobilové a priemyselné batérie a akumulátory uvedené na trh v SR, v sume určenej podľa § 56, zák. č. 223/2001 Z. z. za kalendárny štvrťrok do tridsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka, (sadzby príspevkov do Recyklačného fondu určuje vyhláška MŽP SR č. 127/2004 Z. z. );
•    viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu batérií a akumulátorov a ohlasovať údaje z evidencie štvrťročne Ministerstvu, obvodnému úradu a Recyklačnému fondu;
•    viesť evidenciu o množstve použitých prenosných batérií a akumulátorov, pre ktoré zabezpečil zber, spracovanie a recykláciu a ohlasovať údaje z evidencie Ministerstvu do 28.  februára nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok;  
•    označovať na prenosných a automobilových batériách a akumulátoroch údaje o ich kapacite;
•    označovať batérie a akumulátory chemickou značkou príslušného kovu (Pb, Hg, Cd) v prípade, ak obsahuje tohto kovu viac, ako je ustanovené v zákone;
•    informovať zhodnocovateľa batérií a akumulátorov o chemickom a materiálovom zložení batérií a akumulátorov, ktoré uvádza na trh.  
        
Viac informácií vrátane aktuálnej legislatívy je uvedených aj na stránke  www.recfond.sk.


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader