Slovensky English
Správy pre tlač
Slovensko materiálovo zhodnocuje takmer 20 % VKM, 18.11.09  

Kým do roku 2002 sa komodita viacvrstvové kombinované materiály (VKM) na Slovensku nesledovala a v podstate ani nezbierala, v roku 2008 sa už vyzbieralo približne 19 % odpadov z VKM z celkového množstva týchto obalov uvedených na  trh, odhadovaných na cca 8 000 ton ročne. Záujem o zber tejto komodity prejavili obce najmä prostredníctvom zberu na školách. Za zavedením separovaného zberu odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov, jeho rozšírením a vybudovaním kapacít na zhodnotenie VKM, stoja predovšetkým aktivity Recyklačného fondu. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM) sú širokou skupinou kompozitných obalových materiálov, ktorých zloženie je nasledujúce: 75 % až 80 % - papier alebo lepenka, 20 % až 25 % - PE, hliníková fólia. Vo všeobecnosti, tzv. kompozitné obalové materiály, sú obalové materiály vyrobené z rôznych  materiálov, ktoré nie je možné manuálne  od seba oddeliť, pričom žiadny z nich nedosahuje 95 %-ný váhový podiel z celkovej váhy kompozitu.

Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky (nápojové kartóny) patria k najpoužívanejším obalom na  balenie tekutých a sypkých materiálov. Tieto obaly chránia potraviny pred poškodením, svetlom, kyslíkom a mikroorganizmami. Sú zložené najmä z celulózových vlákien, ktoré sú vyrobené z drevnej hmoty, t. j. z obnoviteľnej suroviny. Vďaka svojmu zloženiu sú recyklovateľné. Predstavujú efektívny a ekologický spôsob distribúcie nápojov a potravín a to ako nechladených tak aj chladených.

 V Európe sa denne balí do nápojových kartónov cca 70 miliónov  litrov mlieka, výrobkov z mlieka, ovocných štiav, vody, vína, polievok i sypkých potravín. Nápojové kartóny predstavujú cca 5 % z celkového objemu obalov z papiera a lepenky. Nápojové kartóny patria k jednorázovým obalom a preto prázdne končia v separovanom zbere alebo komunálnom odpade. V Európe sa vyzbiera ročne cca 12 miliárd kusov nápojových kartónov, čo predstavuje cca 330 000 ton  odpadov. Za posledné desaťročie vzrástol objem recyklácie nápojových kartónov v Európe o cca 12 %. Miera recyklácie je v rôznych krajinách EÚ rôzna. V roku 2004 tvorila celková miera recyklácie nápojových kartónov v Európskej únii (25 štátov) asi 29 %.

,,V súčasnosti je v SR prakticky jediným spracovateľom VKM firma KURUC-COMPANY spol. s r. o., ktorá z nich vyrába  kompozitné dosky a výrobky pre stavebníctvo. Na uvedenú technológiu Recyklačný fond poskytol firme v roku 2003 dotáciu vo výške 385 049 EUR  (11,6 mil. Sk). V súčasnosti zabezpečuje zhodnotenie cca 2 000 ton odpadov z VKM ročne a svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy s Recyklačným fondom si plní. Problémom Slovenska však zostáva množstvo vyzbieraných „tetrapakov“, pretože recyklačné kapacity spracovateľa sú zatiaľ dostatočné“, konštatoval J. Líška.

Poukázal aj na ďalšie projekty, ktoré boli podporené dotáciami z Recyklačného fondu a týkali sa zberu VKM. Na kontajnerový zber odpadov z VKM poskytol Recyklačný fond dotáciu vo výške  199 163 EUR (6 mil. Sk). Kontajnery sú umiestnené v školách a v obciach a firma vyzbierané obaly z VKM zbiera a odváža na zhodnotenie do prevádzky spracovateľa.

Spomínaný projekt naväzoval na projekt EKOPAKY, realizovaný SAŽP (v spolupráci s Recyklačným fondom a firmou KURUC-COMPANY spol. s r. o.), ktorý bol zameraný na propagáciu zhodnotenia a triedený zber použitých viacvrstvových kombinovaných nápojových obalov na školách. Projekt prebieha už od roku 1998. Do projektu sa každoročne zapájajú školy z územia celého Slovenska. V súčasnosti je to až 600 škôl. Jedným z hlavných cieľov projektu je aj zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov Slovenska v oblasti spotrebiteľskej výchovy. Projekt zdôrazňuje potrebu separovaného zberu a ďalšie využitie použitých viacvrstvových nápojových obalov.

Recyklačný fond podporil aj ďalší projekt sumou 2 323 574 EUR (70 mil. Sk), ktorý je zameraný na recykláciu odpadov z VKM papierenskou technológiou. Z týchto odpadov sa bude vyrábať nasávaná kartonáž.
Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader