Slovensky English
Správy pre tlač
Trenčiansky kraj – doterajšia podpora od Recyklačného fondu, 26.10.09  

V Trenčianskom kraji neštátny Recyklačný fond, od 1. 1. 2002 do 26.10. 2009, vyhovel spolu 1 677 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom 9,56 mil. EUR    (288 mil. Sk). Z toho, na základe 1 496 žiadostí, dostali za vyseparovaný komunálny odpad mestá a obce príspevky vo výške 1,2 mil. EUR  (36,7 mil. Sk). Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov zberu a recyklácie odpadov, z nich bolo 34 žiadostí podnikateľov o dotácie vo výške 6 mil. EUR (182,5 mil. Sk) a 18 žiadostí obcí o dotácie vo výške 1,68 mil. EUR (50 mil. Sk). Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

Dodal, že v Trenčianskom kraji najväčšiu podporu dostali podnikateľské projekty, ktoré sa zaoberajú úpravou sklenených črepov zo separovaného odpadu, ekologickou recykláciou opotrebovaných pneumatík a spracovaním produktov recyklácie – gumovej drviny a textilného odpadu.

,,Medzi najvýznamnejšie podporené podnikateľské projekty patrí ekologická recyklácia opotrebovaných pneumatík spoločnosti MIKONA, s. r. o., Lúky , ktorá dostala od Recyklačného fondu dotáciu 945 tis. EUR (28,47 mil. Sk). Recyklačný fond podporil aj projekty spoločnosti ETOP-TRADING, a. s., zamerané na zber a komplexné spracovanie opotrebovaných pneumatík a využitie drviny do nových výrobkov dotáciou 808,9  tis. EUR  (24,4 mil. Sk). Podporu získala aj linka na úpravu sklenených črepov zo separovaného odpadu vo firme VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. o., Nemšová vo výške 663,8 tis. EUR (20 mil. Sk), projekt na spracovanie produktov recyklácie opotrebovaných pneumatík – gumovej drviny a textilného odpadu firme T – GUM, s. r. o. v Púchove vo výške  448 tis. EUR (13,5 mil. Sk) a  Continental Matador Rubber, s. r. o.  na intenzifikáciu procesov regenerácie odpadových olejov vo výške takmer 322,8 tis. EUR (9,7 mil. Sk)“, vymenoval J. Líška.

Ďalej poukázal na vysoký záujem miest a obcí o separovaný zber, ktorý sa prejavil vysokým počtom žiadostí, predovšetkým vo forme príspevkov za vytriedený odpad. ,,Na základe 1 496 žiadostí dostali za vyseparovaný komunálny odpad mestá a obce príspevky vo výške 1,22 mil. EUR (36,73 mil. Sk). Okrem príspevkov za vyseparovaný odpad dostalo 13 obcí, miest a ich združení dotácie na projekty, predovšetkým na separovaný zber a úpravu tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie.“ konštatoval J. Líška.
 
Dodal, že v Trenčianskom kraji prostriedky fondu využívajú na posilnenie komunálneho odpadového hospodárstva nielen samotné obce, ale aj združenia obcí, čo je efektívnejšie. Združenie obcí pre separovaný zber Javorina - Bezovec tak získalo 85,4 tis. EUR (2,6 mil. Sk) na realizáciu separovaného zberu v regióne okresu Nové Mesto nad Váhom, Partizánske a Nemšová. Medzi ďalšie podporené obce a mestá patria: Stará Turá,   Myjava, Nová Dubnica, Rybany, Podnik technických služieb mesta, s. r. o., Púchov, Trenčianske Teplice, a Technické služby mesta Brezová pod Bradlom.

Najväčším podporeným projektom v regióne hornej Nitry je zavedenie a rozšírenie separovaného zberu komunálneho odpadu, na ktorý dostalo mesto Prievidza dotáciu vo výške 288 tis. EUR (8,7 mil. Sk). Mesto Partizánske dostalo na separovaný zber komunálneho odpadu 254,5 tis. EUR (7,7 mil. Sk), mesto Handlová pre svoju firmu Hater Handlová získalo spolu dotácie vo výške takmer 335 tis. EUR (10 mil. Sk) na separovaný zber odpadov v mikroregióne Handlová.

Predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček poukázal na to, že fond v rámci celého Slovenska doteraz za 7,5 roka činnosti schválil projekty za 137,47 mil. Eur (4,14 mld. Sk), keď vyhovel 9 494 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Z toho viac ako 220 projektov v hodnote nad 31,98 mil. EUR bolo zameraných na zavedenie, alebo zintenzívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu. Ďalších 9,69 mil. EUR bolo poskytnutých mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad na základe 7 600 vyhovených žiadostí. 9,55 mil. EUR bolo poskytnutých spracovateľom starých vozidiel na základe ich 1 335 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov a vyplatených finančných príspevkov.

,,Finančné príjmy fondu v roku 2008 boli vo výške 18,52 mil. EUR (557,9 mil. Sk), čo je takmer o 1,17 mil. EUR (35,4 mil. Sk) menej ako v roku 2007. Celková schválená podpora za rok 2008 predstavovala ďaleko vyššiu čiastku – až 26,44 mil. EUR (796,5 mil. Sk). Jedným z hlavných dôvodov zníženia príjmov je legislatíva zbavujúca povinné osoby povinnosti platiť príspevok do Recyklačného fondu, v prípade splnenia stanovených limitov zhodnocovania odpadov“, konštatoval J. Dlhopolček.

Ďalej poukázal na to, že v roku 2008 schválil Recyklačný fond dotácie pre celkovo 72 projektov v súhrnnej výške bezmála 20,5 mil.   EUR (617,5 mil. Sk  ), čo bola najvyššia ročná čiastka v histórii. Ďalších viac ako 3,69 mil. EUR (111,2 mil. Sk)  získali v roku 2008 obce ako príspevky za odpad, ktorý vytriedili a odovzdali na spracovanie a takmer 2,25 mil. EUR (67,9 mil. Sk) dostali vo forme nárokovateľných príspevkov spracovatelia starých vozidiel. Vlaňajší rok bol doteraz najúspešnejší čo sa týka vyseparovaných surovín. Vďaka finančnej pomoci fondu podarilo v SR vyzbierať a vytriediť cca 266 000 ton odpadov a materiálovo zhodnotiť vyše 246 000 ton odpadov. Množstvo vytriedených odpadov sa tak zvýšilo oproti roku 2007 o 25 % a ich spracovanie až o 84 %.

,,Od začiatku roka 2009 do 19. 10. 2009 správna rada schválila dotácie a úver pre celkovo 44 projektov v súhrnnej výške 18,54 mil. EUR (558,74 mil. Sk), z toho 13 projektov za 2,88 mil. EUR (86,83 mil. Sk) bolo na podporu separovaného zberu. Obligatórne príspevky mestám a obciam na základe cca 1 200 schválených žiadostí boli vyplatené vo výške 1,06 mil. EUR (31,97 mil. Sk) a  spracovateľom starých vozidiel bolo vyplatených celkovo viac ako 3,91 mil. EUR (117,95 mil. Sk), keď bolo vyhovené 350 žiadostiam  o úhradu prevádzkových nákladov a vyplatených finančných príspevkov“, uzavrel J. Dlhopolček.
 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader