Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
Zmena organizačnej štruktúry
V zmysle zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ukončenie povinnosti platiť príspevok a zasielania hlásenia
Povinnosť výrobcu a dovozcu platiť príspevok do Recyklačného fondu a ohlasovať ustanovené údaje dovážané zaniká ku dňu 30. júna 2016.
Predaj zálohov – nehnuteľností
Recyklačný fond ako záložný veriteľ realizuje podľa § 151m Obč. zák. záložné právo voľným predajom zálohov – nehnuteľností zapísaných v liste vlastníctva č. 6886, kat. úz. Martin.
Zmena sídla
Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu kontaktných údajov
Spôsob výpočtu výšky príspevkov poskytovaných podľa ust. § 129 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. za 1. a 2. polrok 2016
Žiadosti o vyplatenie príspevku viazaného na 1. polrok 2016, ktoré budú na Recyklačný fond doručené do konca augusta 2016, budú vybavené do konca novembra 2016.
Nehnuteľnosti v Martine – zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 14.07.2009 – podmienky realizácie záložného práva
Recyklačný fond, IČO 360 620 90, Nobelova 18, 831 02 Bratislava ako záložný veriteľ realizuje podľa § 151m Obč. zák. voľným predajom zálohov záložné právo k nehnuteľnostiam zapísaným v liste vlastníctva č. 6886, kat. úz. Martin,
Individuálny dovoz vozidiel - Dôležité upozornenie !
Na základe nového zákona č. 79/2015 z.Z. o odpadoch sa za individuálny dovoz vozidiel od 01. 01. 2016 neplatí poplatok do Recyklačného fondu.
Povinnosti voči RF v komodite PLASTY
Zmena zoznamu výrobkov v komodite PLASTY v zmysle vyhlášky č 370/2015 Z.z.
Spôsob výpočtu výšky nárokovateľného príspevku obciam podľa § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. za rok 2015
Správna rada RF dňa 04. 12. 2015 schválila zmenu spôsobu výpočtu výšky nárokovateľného príspevku obciam podľa ust. § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. na rok 2015
Úprava spôsobu výpočtu výšky nárokovateľného príspevku obciam podľa § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. za rok 2014
Správna rada RF dňa 29. 10. 2015 schválila zmenu spôsobu výpočtu výšky nárokovateľného príspevku obciam podľa ust. § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. na rok 2014
Nehnuteľnosti v Martine - podmineky voľného predaja zálohov
Recyklačný fond ako záložný veriteľ realizuje podľa § 151m Obč. zák. voľným predajom zálohov záložné právo k nehnuteľnostiam v Martine
Úprava smernice o poskytovaní prostriedkov y Recyklačného fondu platná od 15. 03. 2015
Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu Smernice o poskytovaní prostriedkov z RF vyplývajúcu z novely zákona o odpadoch
Nárokovateľné príspevky obciam za rok 2013
Spôsob výpočtu výšky nárokovateľného príspevku obciam podľa § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viazaného na výsledky obcí v triedenom zbere komunálneho odpadu a v zabezpečovaní zhodnotenie jeho vytriedených zložiek v roku 2013.
Nová smernica o poskytovaní fin. prostriedkov a spôsob výpočtu nárokovateľných príspevkov pre obce za rok 2013
Voľný predaj zálohov – nehnuteľnosti v Martine
Na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 14. 07. 2009 realizuje Recyklačný fond ako záložný veriteľ podľa § 151m Obč. zák. záložné právo ...
Voľný predaj zálohov – nehnuteľnosti v Martine – podmienky predaja
Recyklačný fond, Bratislava ako záložný veriteľ realizuje podľa § 151m Obč. zák. voľným predajom zálohov záložné právo k nehnuteľnostiam ...
Úprava smernice o poskytovaní prostriedkov y Recyklačného fondu platná od 1.7.2013
Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu Smernice o poskytovaní prostriedkov z RF vyplývajúcu z novely zákona o odpadoch
Výberové konanie na pozíciu vedúci skupiny sektorov
Recyklačný fond vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Vedúci skupiny sektorov opotrebovaných pneumatík, batérií a akumulátorov a elektrozariadení
Vyhlásenie Recyklačného fondu k snahám o jeho likvidáciu
Informácia, že vedenie Recyklačného fondu pod hrozbou zániku zintenzívnilo prideľovanie dotácii od mája tohto roku bez rešpektovania zákona sú nepravdivé
Nová smernica o poskytovaní fin. prostriedkov
Úprava smernice o poskytovaní finančných prostriedkov z Recyklačného fondu s účinnosťou od 1.1.2011
Od 1. mája 2010 nadobúda účinnosť zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch
Vzhľadom na to, že mnohé subjekty sa obracajú na Recyklačný fond s množstvom otázok, ktoré sa týkajú obalov a zákona o obaloch, Recyklačný fond sa rozhodol byť nápomocný a poskytnúť týmto subjektom niektoré základné informácie k uvedenej problematike.
Aktualizovaný zákon č. 223/2001 Z.z o odpadoch
Aktualizované znenie nájdete v sekcii Legislatíva
Informácia pre spracovateľov starých vozidiel
S účinnosťou od 01.11.2009 zaniká povinnosť spracovateľov starých vozidiel vyplatiť motivačný príspevok
Zmena smernice poskytovania prostriedkov z RF
platná od 1.7.2009
Videomagazín SEPARÉ
nájdete v sekcii Aktuality
Pre plnenie cieľov recyklácie je nutná zmena legislatívy
Strategickým zámerom Recyklačného fondu je plnenie limitov separácie
Povinnosti držiteľa – pôvodcu odpadu
Seminár - Bratislava 12.2.2009
Cvičný platobný príkaz
pre platbu za 4. kvartál 2008
Nová smernica oposkytovaní finančných prostriedkov z RF
platná od 1.1.2009
Zmena Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
Platenie príspevkov do RF za bezpečnostné sklá alebo sklenené izolačné jednotky
Zmena smernice o poskytovaní finančných prostriedkov platná od 1. 6. 2008 !!!
!!! POZOR ZMENA !!!
Dôležitý oznam
Informácia pre motoristov
Zákonom č. 548/2007 sa s účinnosťou od 1. januára 2008 mení a dopĺňa zákon č. 725/2004. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách, v znení zákona č. 109/2005 Z. z. a zákona č. 310/2005 Z.z.
Zmena smernice o poskytovaní finančných prostriedkov - účinná od 01.08.2007
Cvičný platobný príkaz
Na základe žiadostí našich prispievateľov bol obnovený prístup k tzv. cvičnému platobnému príkazu
Recyklačný fond členom SOPK
Oznamujeme Vám, že dňa 23.5. 2007 bol Recyklačný fond prijatý za člena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Výberové konanie na pozíciu Technický pracovník
Recyklačný fond vypisuje výberové konanie na pozíciu technický pracovník - sektor vozidiel.
Tematické projekty na roky 2007 - 2008
Recyklačný fond vypisuje tematické úlohy na projekty propagácie zhodnocovania odpadov na roky 2007 - 2008
Ve středním Atlantiku chybí zemská kůra
Naše Země se skládá ze tří soustředných sfér: kůry, pláště a jádra. Přechody mezi těmito sférami se nazývají plochy nespojitosti (diskontinuity). Tyto plochy vyjadřují náhlé změny chemických a fyzikálních vlastností. Kůru od pláště odděluje tzv. Mohorovičičova plocha diskontinuity, na níž se odrážejí a lomí vlny vznikající při zemětřesení.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader