Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Predaj zálohov – nehnuteľností

Recyklačný fond ako záložný veriteľ realizuje podľa § 151m Obč. zák. záložné právo voľným predajom zálohov – nehnuteľností zapísaných v liste vlastníctva č. 6886, kat. úz. Martin, 
- pozemok, parc. č. 3400/19, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8368 m2,
- skladovacia hala vrátane vstavieb kancelárskych, sociálnych a technologických priestorov a príslušenstva (prípojka elektriny, vody, kanalizácie, schody, nakladacia rampa), celkový obstavaný priestor stavby 124 074,09 m3, súp, č. 10961., umiestnená na pozemku parc. č.  č. 3400/19, kat.úz. Martin. 

vo vlastníctve záložcu PLUS JOIN COMPANY, s. r. o., IČO 44 595 000, Moyzesova 8, 811 05  Bratislava.
Podrobná vecná špecifikácia zálohov je daná znaleckým posudkom znalca Ing. Viery Lazarovej, č. znal. pos.. 26/2012 zo dňa 11.07.2012, do ktorého možno nahliadnuť u sprostredkovateľa predaja Reality Brokers, s. r.o., ul. M. R. Štefánika, č. 52, Martin alebo na Recyklačnom fonde.
Kúpna cena zálohov je minimálne 310 000,- EUR.

V prípade záujmu o kúpu založených nehnuteľností treba do dňa 30. 11. 2016 kontaktovať sprostredkovateľa Reality Brokers, s. r.o., ul. M. R. Štefánika, č. 52, 036 01  Martin (dusanstancik@remax.net).
Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader