Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Nehnuteľnosti v Martine - podmineky voľného predaja zálohov


Recyklačný fond, IČO 360 620 90, Nobelova 18, 831 02  Bratislava ako záložný veriteľ realizuje podľa § 151m Obč. zák. voľným predajom zálohov záložné právo k nehnuteľnostiam zapísaným v liste vlastníctva č. 6886, kat. úz. Martin,
 
- pozemok parc. č. 3400/19 (register „C“), zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8368 m2,
- skladovacia hala súp. č. 10961, umiestnená na pozemku parc. č.  č. 3400/19, kat.úz. Martin. vrátane vstavieb kancelárskych, sociálnych a technologických priestorov a príslušenstva (prípojka elektriny, vody, kanalizácie, schody, nakladacia rampa), celkový obstavaný priestor stavby 124 074,09 m3, 

vo vlastníctve záložcu PLUS JOIN COMPANY, s. r. o., IČO 44 595 000, Moyzesova 8, 811 05  Bratislava.
Podrobná vecná špecifikácia zálohov je daná znaleckým posudkom znalca Ing. Viery Lazarovej, č. znal. pos,. 42014 zo dňa 05.03.2014,. do ktorého možno nahliadnuť na Recyklačnom fonde.

Zálohy prenajal záložca nájomnou zmluvou  zo dňa 27.12.2011 nájomcovi  FERRO ZEDA, a. s., IČO 45 680 9489, Miletičova 17/B, Bratislava – nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2021. Recyklačný fodn sa žalobou zo dňa 03.12.2012 domáha  voči záložcovi a nájomcovi určenia neplatnosti uvedenej nájomnej zmluvy  - vec je vedená na Okresnom súde Bratislava I pod č. k. 25 Cb 234/2012.. 

Po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou Recyklačného fondu (Ing. Pavel Zahradníček, č. tel. 02/4920 7677, č. mob. 0915 701 118) možno zálohy obhliadnuť v mieste ich umiestnenia v Martine (bývalý areál ZŤS Martin v bezprostrednom kontakte s príjazdovou Robotníckou ul.).

Ponuky kúpnej ceny musia byť zaslané na adresu Recyklačného fondu vo dvojitej obálke s označením vnútornej obálky heslom „PLUS JOIN COMPANY – realizácia záložného práva“ s doporučeným podaním na pošte do 15.10.2015. Ponuka uložená vo vnútornej zalepenej obálke musí obsahovať identifikáciu záujemcu (názov, sídlo, IČO, údaje o zápise do obchodného alebo živnostenského registra) a ponúkanú kúpnu cenu. Zálohy môžu byť predané len spoločne - .

Pri vyhodnocovaní ponúk kúpy je rozhodujúca výška ponúkanej kúpnej ceny s jej splatnosťou vinkulovaním 90 % kúpnej ceny v banke pred uzavretím kúpnej zmluvy s uvoľnením vinkulácie v prospech predávajúceho oproti predloženiu protokolu o prevzatí kúpeného zálohu.. Na ponuku kúpy s cenou nižšou než 454 000,- EUR sa nebude pri vyhodnocovaní ponúk kúpy prihliadať.

Ováranie obálok s ponukami kúpy sa uskutoční v priestoroch Recyklačného fondu dňa 26.10.2015 o 12.00 hod.. Na otváranie obálok budú pozvaní všetci záujemcovia o kúpu, ktorí predložili ponuky kúpy a vlastník založených nehnuteľností.

Dvaja záujemcovia s najvyššími ponukami kúpnej ceny budú do 5 dní  od ukončenia 1. kola ponukového konania vyzvaní na spoločné rokovanie uskutočnené v priestoroch Recyklačného fondu, na ktorom bude rokované o zvyšovaní ponúkanej ceny. Podmienkou účasti na spoločnom rokovaní bude zloženie zábezpeky vo výške 10 % z  kúpnej ceny ponúkanej v 1. kole ponukového konania na účet Recyklačného fondu č. ú. 5017757264/0900; IBAN/:SK9009000000005017757264, SWIFT/GIBASKBX, zložená  zábezpeka bude započítaná na plnenie kúpnej ceny resp. vrátená neúspešnému záujemcovi do 10 dní od ukončenia spoločného rokovania. V prípade že zmluva o kúpe zálohov nebude s úspešným záujemcom uzavretá z dôvodov na strane záujemcu, prepadne zábezpeka v prospech Recyklačného fondu; v prípade že k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde v lehote 15 dní od ukončenia spoločného rokovania z dôvodov na strane Recyklačného fondu, zaplatí Recyklačný fond úspešnému záujemcovi popri vrátení zábezpeky zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky.

Kúpna cena ponúknutá v 1. kole ponukového konania nebude môcť byť pri spoločnom rokovaní so záujemcami znížená. 

V spoločnom rokovaní bude ako úspešný záujemca vyhodnotený ten z uchádzačov, ktorý urobí v rámci spoločného rokovania ponuku najvyššej kúpnej  ceny.

V prípade, že k zvýšeniu ponúkanej kúpnej ceny nad úroveň najvyššej ponuky kúpnej ceny urobenej v 1. kole ponukového konania pri spoločnom rokovaní so záujemcami nedôjde, bude ako úspešný záujemca vyhodnotený záujemca s najvyššou ponukou kúpnej ceny urobenou v 1. kole ponukového konania.. 

Na vyhodnocovanie ponúk kúpnej ceny v 1. kole ponukového konania budú písomne pozvaní všetci záujemcovia, k vyhodnocovaniu bude prizvaný i záložca, ktorý bude prizvaný i k spoločnému rokovaniu.

Z vyhodnotenia 1. kola ponukového konania a zo spoločného rokovania bude urobený zápis.

V prípade, že úspešný uchádzač kúpnu zmluvu z dôvodov na jeho strane neuzavrie alebo nezloží vinkulovanú časť kúpnej ceny, nastupuje na jeho miesto druhý z účastnkov spoločného rokovania so stanovením kúpnej ceny vo výške ponúkanej týmto záujemcom pri spoločnom rokovaní resp. v 1. kole ponukového konania.

Recyklačný fond si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z cenových ponúk urobených v 1. kole a z tohto dôvodu 2. kolo neusporiadať.

Potenciálnym záujemcom Recyklačný fond tieto záväzné podmienky realizácie záložného práva na ich požiadanie písomne potvrdí; oboma stranami potvrdené podmienky realizácie záložného práva budú vo vzťahu medzi Recyklačným fondom a potenciálnym záujemcom záväzné. Záväznosť týchto podmienok vznikne vo vzťahu k záujemcovi aj predložením ponuky na kúpu záujemcom..


12. 08. 2015Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader