Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Voľný predaj zálohov – nehnuteľnosti v MartineNa základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 14. 07. 2009 realizuje Recyklačný fond, IČO 360 620 90, Nobelova 18, 831 02  Bratislava ako záložný veriteľ podľa § 151m Obč. zák. záložné právo voľným predajom zálohov – nehnuteľností zapísaných v liste vlastníctva č. 6886, kat. úz. Martin, 
- pozemok, parc. č. 3400/19, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8368 m²,
- skladovacia hala vrátane vstavieb kancelárskych, sociálnych a technologických priestorov a príslušenstva (prípojka elektriny, vody, kanalizácie, schody, nakladacia rampa), celkový obstavaný priestor stavby 124 074,09 m3, súp, č. 10961, umiestnená na pozemku parc. č. 3400/19, kat.úz. Martin, vo vlastníctve záložcu PLUS JOIN COMPANY, s. r. o., IČO 44 595 000, Moyzesova 8, 811 05  Bratislava.

Podrobná vecná špecifikácia zálohov je daná znaleckým posudkom znalkyne Ing. Viery Lazarovej, č. znal. pos.. 26/2012 zo dňa 11. 07. 2012, do ktorého možno nahliadnuť na Recyklačnom fonde. Podmienky realizácie záložného práva voľným predajom zálohov sú zverejnené na internetovej stránke Recyklačného fondu www.recfond.sk – Aktuality. Uzávierka ponúk na kúpu zálohov: 15. 11. 2013 (podanie na pošte). 

Ponuky na kúpu zálohov budú za zverejnených podmienok realizácie záložného práva vyhodnotené do 29. 11. 2013. 

Kontakt na Recyklačný fond: Mgr. Vladimír Grauzel, tel. č. 02/4920 7621.Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader