Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Vyhlásenie Recyklačného fondu k snahám o jeho likvidáciu


Recyklačný fond protestuje voči zavádzajúcim informáciám

Informácia, že vedenie Recyklačného fondu pod hrozbou zániku zintenzívnilo prideľovanie dotácii od mája tohto roku bez rešpektovania zákona sú nepravdivé, zavádzajúce a sú účelovým klamstvom, ktoré má vyrobiť dôkazy pre zrušenie fondu. Ministerstvo životného prostredia SR malo džentlmenskú dohodu s vedením fondu, že do schválenia nového Programu odpadového hospodárstva SR (POH) nebudú schvaľovať investičné projekty pre oblasť recyklácie. Správna rada  Recyklačného fondu pri rozhodovaní o projektoch prihliada v rozhodujúcej miere práve na POH. Okrem POH správna rada posudzuje aj:

 - environmentálny prínos,
 - či ide o BAT technológie,
 - trhové uplatnenie, 
 - potrebnosť a kompletnosť riešenia,
 - plnenie záväzkov žiadateľa.

Vedenie Recyklačného fondu zmysel tejto dohody dodržalo a vyhlasuje, že v tomto roku neschválilo čerpanie žiadnych dotácií na ani jeden projekt týkajúci sa investícií do nových, či existujúcich recyklačných kapacít. Výnimkou boli len nárokovateľné príspevky obciam podľa § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. a paušálne príspevky na čiastočné pokrytie nákladov spracovania starých vozidiel, prevádzkovania určených parkovísk a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel na určené parkovisko. Správna rada schválila v tomto roku iba 5 projektov zameraných na budovanie environmentálneho povedomia obyvateľov Slovenska formou propagácie zberu a zhodnocovania odpadov. V súvislosti s úlohami, ktoré bude musieť plniť Slovenská republika na základe smerníc Európskej komisie v oblasti spracovania starých vozidiel bol podporený projekt Slovenskej technickej univerzity na výskum technológií progresívneho zhodnocovania starých vozidiel. Spomenuté projekty sú celospoločenskými záujmami Slovenskej republiky.

Chápeme, že lobing záujmových skupín za zrušenie Recyklačného fondu si osvojili aj niektorí politici. Protestujeme však, aby sa tak stalo s použitím zavádzajúcich informácií. Žiadosti o poskytovaní prostriedkov Recyklačný fond prijíma v zmysle platného zákona naďalej. Do vypracovania a schválenia nového POH však nemieni schvaľovať žiadne investičné dotácie pre oblasť recyklácie. Dodržiava tak rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu, ktorá v marci 2011 rozhodla, že do schválenia Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015 bude rozhodovať len o žiadostiach o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu zameraných na oblasti:

 - budovanie environmentálneho povedomia obyvateľov Slovenska formou propagácie zberu a zhodnocovania odpadov,
 - separovaný zber komunálneho odpadu, 
 - informačné systémy v oblasti zberu a zhodnocovania odpadov, 
 - výskum a vývoj nových technológií zhodnocovania odpadov.

Tieto skutočnosti môžu potvrdiť aj členovia Správnej rady Recyklačného fondu, ktorých za štát menovali už súčasní ministri vlády Slovenskej republiky.

Recyklačný fond doteraz za viac ako 9 rokov činnosti schválil v rámci Slovenska 12 858 žiadostí podnikateľov a obcí za takmer 148 mil. EUR. Z toho viac než 14,82 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 10 400 vyhovených žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 1 842 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov fond vyplatil 12,31 mil. EUR finančných príspevkov.

Vlani sa podarilo podnikateľskými subjektmi plniacimi záväzky zo zmlúv s Recyklačným fondom a obcami vyzbierať a vytriediť približne 181 000 ton odpadov a materiálovo zhodnotiť takmer 264 000 ton odpadov. Subjekty podporené fondom v roku 2010 zozbierali a spracovali 37 889 kusov starých vozidiel. V súvislosti s realizáciou projektov podporených fondom v minulom roku dosiahol prírastok vytvorených pracovných miest, zahŕňajúci stále miesta, brigádnické miesta a chránené dielne, počet 134. Od roku 2002 tak vzniklo celkovo 1 196 nových pracovných miest.

 
Ján Líška, riaditeľ Recyklačného fondu 


Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader