Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Od 1. mája 2010 nadobúda účinnosť zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch


Vzhľadom na to, že mnohé subjekty sa obracajú na Recyklačný fond s množstvom otázok, ktoré sa týkajú obalov a zákona o obaloch,  Recyklačný fond sa rozhodol byť nápomocný a poskytnúť týmto subjektom niektoré základné informácie k uvedenej problematike.

V prvom rade však považujeme za veľmi  dôležité uviesť, že  problematika obalov a odpadov z nich nespadá do kompetencie Recyklačného fondu, ale patrí do pôsobnosti  orgánov štátnej správy  pre obaly a odpady z obalov, ktorými sú Ministerstvo životného prostredia SR, inšpekcia, Slovenská obchodná inšpekcia, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia.

Podľa ust. § 2 písm. g) zákona o obaloch povinnou osobou  je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá
1.    používa obaly na balenie výrobkov alebo plní výrobky do obalov,
2.    uvádza na trh výrobky v obaloch,
3.    uvádza na trh obaly s výnimkou výrobcov a dovozcov obalov, ktorí dodávajú nepoužité prázdne obaly povinným osobám uvedeným v bode 1.

Ako vyplýva z mnohých dopytov, veľa subjektov si mýli  povinnosť registrácie v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a povinnosť registrácie v zmysle zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch. Každý subjekt, ktorý je výrobcom alebo dovozcom niektorej komodity podľa  zákona o odpadoch je povinný  zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde v zákonom stanovenej lehote do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu danej komodity (§ 42 ods. 11, § 43 ods. 4, § 44 ods. 5, § 44a ods. 4, § 46 ods. 5,  § 48 ods. 7, § 48f ods. 4, § 54 ods. 4 a § 54i ods. 4 zák. č. 223/2001 Z. z.). Registračný formulár sa nachádza na našej internetovej stránke www.recfond.sk v časti Prispievatelia -> Registrácia.

Pokiaľ ide o obaly a odpady z obalov každý subjekt, okrem registrácie v Recyklačnom fonde, je povinný požiadať o registráciu Ministerstvo životného prostredia SR, tak ako to ustanovuje § 9 zákona o obaloch.  
Pre ilustráciu uvádzame v skrátenej forme znenie  citovaného ustanovenia:

Registrácia povinných osôb  a oprávnených organizácií
podľa ust. § 9 zák. č. 119/2010 Z. z. o obaloch

 
ods. 1 – povinná osoba a oprávnená organizácia sú povinné požiadať Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „ministerstvo“)  o zápis do registra ( http://obaly.sazp.sk/ )
     
ods. 2 – register je verejne prístupný na internetovej stránke ministerstva.

ods. 3 – žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne v štátnom jazyku ministerstvu do 30 dní odo dňa začatia podnikania

ods. 4  a ods. 5 pojednávajú  náležitostiach, ktoré musí spĺňať žiadosť o zápis do registra podnikateľa – fyzickej osoby,  právnickej osoby a oprávnenej organizácie.  Okrem obchodného mena, IČO, identifikácie štatutárov aj spôsob zabezpečenia povinnosti zberu odpadu z obalov podľa ust. § 7 ods. 1 zák. o obaloch, spôsob informovania spotrebiteľov podľa ust. § 7 ods. 9 zák. o obaloch, ďalej obalové materiály, pre ktoré zabezpečuje povinnosť zberu odpadov z obalov a spôsob zabezpečenia zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

ods. 6 – oprávnená organizácia uvedie v žiadosti o zápis do registra aj zoznam povinných osôb, pre ktoré zabezpečuje zber odpadov z obalov, ich zhodnocovanie a recykláciu.

ods. 7 – za  predpokladu splnenia zákonom požadovaných náležitostí, ministerstvo zapíše povinnú osobu alebo oprávnenú organizáciu do registra do 5 (piatich) dní od doručenia žiadosti a potvrdenie o zápise im zašle do 30 (tridsiatich) dní od zápisu do registra.

Ods. 8 a ods. 9 – pojednáva o tom, že ak žiadosť o zápis do registra neobsahuje zákonom predpísané náležitosti, ministerstvo vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov  v ním stanovenej lehote a ak žiadateľ žiadosť nedoplní, ministerstvo oprávnenú organizáciu do  registra nezapíše.

Ods.10 – ukladá zapísaným subjektom povinnosť  oznámiť ministerstvu zmenu údajov, ktoré uviedli v žiadosti  do 30 dní od vzniku zmeny.

Ods. 11 – oprávnená organizácia má povinnosť zaslať ministerstvu vždy do 10 (desiateho) dňa po uplynutí predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka  zoznam  povinných osôb, pre ktoré zabezpečuje  zber odpadov z obalov, ich zhodnocovanie alebo recykláciu s vyznačenými zmenami.

Ods. 12 – oprávnenú organizáciu, ktorá si nesplnila niektorú povinnosť podľa ust. § 8 ods. 2 , a to ani po výzve, ministerstvo z registra vyčiarkne.

Ods. 13 – k vyčiarknutiu povinnej osoby a oprávnenej organizácie z registra ministerstvo  pristúpi ak tieto subjekty už nevykonávajú podnikateľskú činnosť a  písomne im to oznámi.

Úplné znenie zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zverejnené na našej  internetovej stránke www.recfond.sk  v časti O fonde -> legislatíva.

Pre úplnosť vyššie uvedenej informácie ešte uvádzame, že podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  v platnom znení,  okrem povinnosti registrovať sa v Recyklačnom fonde existuje ešte povinnosť výrobcu batérií a akumulátorov (§ 48a ods.11)  podať na ministerstvo žiadosť o zápis do Registra výrobcov batérií a akumulátorov (§ 48f ods. 5 písm. c) a taktiež existuje povinnosť výrobcu elektrozariadení (§54a ods.11), diaľkového výrobcu elektrozariadení (§54b ods.3 písm. d) a zahraničného výrobcu elektrozariadení (§54b ods.4 písm. d)  požiadať ministerstvo o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení.

 


Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader