Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Platenie príspevkov do RF za bezpečnostné sklá alebo sklenené izolačné jednotky


Informácia sa týka platenia príspevkov do Recyklačného fondu za bezpečnostné sklo zložené z tvrdeného alebo vrstveného skla a za izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ v prípade, že sú tieto bezpečnostné sklá alebo izolačné jednotky zarámované alebo spájané s inými materiálmi.

Podľa súčasne platnej legislatívy je zoznam výrobkov zo skla, za ktoré sa v zmysle § 48, ods. 2. až 6.zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch platí príspevok do Recyklačného fondu, uvedený v časti H) prílohy Vyhlášky č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do RF, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu. Zoznam výrobkov zo skla vychádza z kódov a názvov výrobkov uvedených v Colnom sadzobníku.

Vo vyššie spomínanom zozname spoplatnených výrobkov zo skla sú pod kódmi 7003 až 7018 definované jednotlivé názvy sklených výrobkov. Výnimkou je kód 7006 00, ktorý bližšie špecifikuje, za ktoré sklá položiek 7003, 7004 a 7005 sa príspevok do Recyklačného fondu platí a za ktoré nie. Konkrétne uvádza, že za sklá položiek 7003, 7004 a 7005, ktoré sú zarámované alebo spojované s ostatnými materiálmi sa poplatok do Recyklačného fondu neodvádza. To znamená, že kód 7006 00 vytvára výnimku zo spoplatnenia, ale táto výnimka platí len pre položky 7003, 7004 a 7005 a nijaké iné.  Žiadna podobná výnimka sa v predmetnom zozname neuvádza.

Na základe vyššie uvedeného sa za výrobky označené kódom 7007 a 7008, teda bezpečnostné sklo zložené z tvrdeného alebo vrstveného skla a tiež izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ, sa platí príspevok do Recyklačného fondu bez ohľadu na to, či je sklo zarámované, spojované s ostatnými materiálmi, alebo nie je.

Uvedená informácia sa opiera aj o stanovisko odboru odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k problematike.


Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader