Slovensky English
  O fonde
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
Legislatíva

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – úplné znenie ASPI 2015
(PDF, 705 KB)
Príloha 16 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z. (Pôvodne príloha 9 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z.) - hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu
(PDF, 75 KB)
Príloha 16 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z. - hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu WORD verzia
(DOC, 165 KB)
Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch (nahrádza vyhlášku č. 283/2001 Z.z.)
(PDF, 785 KB)
Príloha 8 Vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z. (Pôvodne príloha 4 Vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z.) - hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
(PDF, 114 KB)
Vyhláška č. 509/2002 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch - spracovanie ASPI
(PDF, 375 KB)
Vyhláška MŽP SR č. 301/2008, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
(PDF, 38 KB)
Príloha 7 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z. - evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov
(PDF, 96 KB)
Vyhláška MŽP SR č. 127/2004 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do RF, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do RF – spracovanie ASPI
(PDF, 144 KB)
Vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel – úplné znenie ASPI 2012
(PDF, 106 KB)
Vyhláška MŽP SR č. 315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom – spracovanie ASPI
(PDF, 137 KB)
Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – úplné znenie ASPI 2012
(PDF, 91 KB)
Nariadenie vlády SR 388/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok – spracovanie ASPI
(PDF, 76 KB)
Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch – zrušená 15.10.2013
(PDF, 316 KB)

Informácia: Ak sa Vám dokument nedarí otvoriť priamo zo stránky, uložte ho najprv na lokálny disk a potom otvorte v požadovanom programe.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader